Provozní podmínky

I.
Každý klient i návštěvník je povinen seznámit se s Provozním řádem studia Yoga 4 everybody. Zakoupením jednorázového vstupu, kurzu, workshopu nebo kreditu potvrzujete, že jste se s Provozním řádem seznámil/a, a zavazujete se jej plně dodržovat a respektovat.

II.
Každý klient je povinen se při vstupu prokázat jménem na kterém je v systému nahraný kredit, nebo si zakoupit jednorázovou lekci. Aktuálně platný ceník služeb je dostupný na webových stránkách studia. Řádně uhrazené vstupné opravňuje klienta ke vstupu do prostor jógového studia a využívání jeho zařízení či služeb.

 

III.
Prostor Yoga 4 everybody je otevřen dle aktuálně platné otevírací doby, jenž je uvedena na webových stránkách www.yoga4everybody.cz v sekci kontakty.

 

IV.
Účast na jógové lekci je možné rezervovat využitím rezervačního systému, který je umístěný na webových stránkách Yoga4everybody. Jógové lekce probíhají pod vedením kvalifikovaných instruktorů. Nastane-li jakákoli událost, která znemožňuje poskytnutí nabízených služeb, je Provozovatel oprávněn plánované lekce zrušit a oznámit to na webových stránkách či na facebooku.

V.
ZRUŠENÍ LEKCÍ, KURZŮ, WORKSHOPŮ: Rezervovanou otevřenou lekci lze zrušit před jejím začátkem v rezervačním sytému max. 2 hodiny před jejím začátkem. Pokud tak neučiníte a na lekci se nedostavíte, bude její hodnota odečtena z kreditu, či po vás bude cena lekce vyžadována při příští návštěvě. Děkujeme za pochopení.

VI.
STORNO OTEVŘENÝCH LEKCÍ: Rezervovanou otevřenou lekci lze zrušit před jejím začátkem v rezervačním sytému max. 2 hodiny, u ranních lekcí max. 7 hodin před začátkem konání lekce a u prvních ranních lekcí začínajících v 7.00 hodin max. 10 hodin před konáním lekce. Pokud tak neučiníte a na lekci nedorazíte, bude její hodnota odečtena z kreditu, či po vás bude cena lekce vyžadována při příští návštěvě. Děkujeme za pochopení. 

STORNO KURZY A WORKSHOPY: Místo si rezervujete prostřednictvím přihlášení a následné rezervace přímo v rezervačním systému. Poté je potřeba do 7 dnů od rezervace uhradit zálohu (tj. 50% z celkové ceny kurzu neboo workshopu), po připsání platby na náš účet vám bude rezervace potvrzena. V opačném případě bude rezervace automaticky smazána a vaše místo na kurzu/workshopu postoupeno dalšímu zájemci nebo náhradníkovi.

Při storno kurzu/workshopu více jak 14 dní před zahájením vám budeme účtovat storno poplatek ve výši 50%. Při stornu méně jak 14 dní před konáním akce je účtován poplatek 100% z ceny. Své místo můžete převést na jinou osobu nebo náhradníka. Pokud se klient na zvolený kurz/workshop nemůže dostavit a řádně se včas neomluví (t.j. 14 dní dopředu před začátkem kurzu), je studio oprávněno akci účtovat v plné výši. 

Přihlášením v rezervačním systému souhlasíte se storno podmínkami.

Prosíme všchny klienty, aby docházeli na lekci alespoň 10 minut před jejím začátkem. Pokud budete mít zpoždění, informujte telefonicky recepci tak, aby vám lektor připravil podložku v sále. Akceptovatelné zpoždění je do 10 minut po zahájení lekce, a to v případě, že se předem telefonicky omluvíte. V opačném případě berte na vědomí, že na lekci již nebudet puštěni, neb tím rušíte ostatní praktikující a studio si nárokuje úhradu lekce v plné výši. Děkujeme za pochopení.

VII.
Klientům jsou k dispozici šatní skříňky v oddělené šatně, která je situována mimo prostor určený ke cvičení. Při odchodu ze šatny musí návštěvník celkově vyklidit šatní skříňku tak, aby byla prázdná. Po dobu své návštěvy v prostorech studia je klient zodpovědný za klíč i šatní skříňku. Při ztrátě klíče, či poškození zámku je účtován poplatek ve výši 100 Kč. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za cennosti uložené ve skříňce (osobní doklady, peníze, platební karty klíče, notebooky, cennosti, šperky a jiné). V případě odcizení či ztráty osobních věcí, je klient povinen neprodleně informovat o této skutečnosti lektora a kontaktovat Policii ČR. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.

VIII.
Každý klient je povinen řídit se pokyny letora a personálu studia. Vstup do prostorů studia je povolen pouze bez obuvi. Pro odložení obuvi je zřízená vstupní část recepce. Při provozování příslušné sportovní činnosti ve studiu nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních klientů. Dále je zakázáno jakýmkoli způsobem znečišťovat prostory.

IX.
Klienti využívají veškeré zařízení a vybavení Provozovatele na vlastní nebezpečí. Na lektora a obsluhu studia se mohou klienti obracet také v případě, že potřebují zodpovědět dotazy vztahující se k vybavením celého prostoru a pomůcek na cvičení.

X.
Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Studio Yoga 4 everybody nenese žádnou zodpovědnost za zdravotní stav klientů. Každý klient je rovněž povinen dodržovat pokyny lektora vztahující se ke cvičení a vybavení. V opačném případě nenese Provozovatel žádnou zodpovědnost za vzniklé úrazy či zranění. Jakékoli zranění je nutné okamžitě ohlásit obsluze recepce či jakémukoli přítomnému lektorovi. Během provozování sportovních aktivit nesmí klient ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních účastníků. Základní lékárnička první pomoci se nachází na recepci studia.

XI.
Po skončení lekce musí každý účastník po sobě uklidit vypůjčené pomůcky a vyčistit jóga podložku.

XII.
Klienti jsou povinni řídit se příslušnými protipožárními předpisy, zodpovědně zacházet s majetkem Provozovatele a dbát na dodržování pořádku a řádu ve všech prostorech.

V prostorách je zakázáno:
- kouřit
- požívat alkoholické nápoje či jiné psychotropní či omamné látky

XIII.
Klienti zodpovídají za škody vzniklé porušením Provozního řádu, za ztrátu či poškození majetku Provozovatele, a to v plné výši, i když byla škoda způsobena neúmyslným jednáním.

Provozní řád studia Yoga 4 everybody je platný ke dni 1. 5. 2019 a dále.